Privatumo politika

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja uždarosios akcinės bendrovės „PRO COLORE“ (įmonės kodas 185115813; adresas Rytų g. 19, Virbalio Miesto Laukų k., Vilkaviškio r.sav.; adresas korespondencijai -Vytauto g. 22, Vilkaviškis, toliau – PRO COLORE) vykdomo PRO COLORE kliento (toliau – Jūs, Jūsų, Jus, Jums) asmens duomenų tvarkymo pagrindinius principus bei tvarką, Jums naudojantis interneto svetainėmis www.procolor.lt ir www.e-procolor.lt (toliau kartu ar atskirai – PRO COLORE svetainė).

1.2. Privatumo politika skirta supažindinti Jus su PRO COLORE vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, remiantis kuria gali būti ar yra nustatyta Jūsų asmens tapatybė: pavardė, vardas, telefono numeris, sąskaitos numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas, informacija apie pirkimą (data, prekė, kaina, kiekis, suma, nuolaida) ir kita informacija (toliau – Asmens duomenys).

1.3. Su šiuo PRO COLORE dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu PRO COLORE svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti iš PRO COLORE svetainės ir atsispausdinti.

1.4. PRO COLORE yra Jūsų Asmens duomenų valdytoja.

1.5. Jūsų Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, taip pat ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679 (toliau – BDAR).

1.6. Naudodamiesi PRO COLORE svetaine pripažįstate, kad esate informuotas, jog PRO COLORE Jūsų Asmens duomenis valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis, tikslais ir tvarka.

1.7. PRO COLORE vadovaujasi šiais Asmens duomenų tvarkymo principais:

1.7.1. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.

1.7.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

1.7.3. Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kokių reikia siekiant nurodytų tikslų.

1.7.4. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

1.7.4.1. Jūs duodate sutikimą arba kai galima daryti išvadą, kad sutikote, jog jie būtų naudojami konkrečiam tikslui (pvz., pateikiant užsakymą, perkant elektroninėje parduotuvėje, atsakant į kitokius klausimus apie kontaktinius duomenis ir pan.);

1.7.4.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Jūs esate viena iš šalių;

1.7.4.3. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia PRO COLORE arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, nėra viršesni;

1.7.4.4. Asmens duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta PRO COLORE taikoma teisinė prievolė.

1.7.5. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę galima būtų nustatyti ne ilgiau nei kad yra būtina siekiant nustatytų tikslų.

1.7.6. Asmens duomenys tvarkomi tik tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas; duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

1.7.7. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali, išskyrus tuos atvejus, kai jos atskleidimo reikalauja teisės aktai.

  1. Asmens duomenų rinkimas ir kitoks tvarkymas bei saugojimo laikotarpis

2.1. PRO COLORE gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų Asmens duomenys renkami ir kitaip tvarkomi šiais tikslais:

2.1.1. siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

2.1.2. siekiant išrašyti finansinius dokumentus;

2.1.3. siekiant išspręsti problemas, susijusias su paslaugų teikimu;

2.1.4. siekiant įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

2.1.5. elektroninės prekybos tikslais;

2.1.6. tiesioginės rinkodaros (prekių ir paslaugų asmenims siūlymo ir (arba) teiravimosi jų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų) tikslais;

2.1.7. informacija, gaunama ar generuojama Jums naudojantis PRO COLORE svetaine, kaip tai nurodyta 3 punkte – minėtame punkte nurodytais tikslais.

2.2. Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus Asmens duomenis. Tai būtina, jei siekiama sudaryti ar įvykdyti jau sudarytą su Jumis sutartį. Jums nepateikus duomenų, sutartis negalės būti sudaryta, taip pat negalėsite įvykdyti prekių pirkimo.

2.3. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi:

2.3.1. Elektroninės prekybos tikslais – asmens duomenys elektroninėje parduotuvėje saugojami iki pirkimo operacijos užbaigimo ir ne ilgiau kaip 1 metus po prekių įsigijimo. Asmens duomenys reikalingi buhalterinės apskaitos dokumentams saugojami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

2.3.2 Tiesioginės rinkodaros (prekių ir paslaugų asmenims siūlymo ir (arba) teiravimosi jų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų) tikslais – 10 metų nuo sutikimo tvarkyti Asmens duomenis gavimo momento (arba nuo duomenų gavimo momento, kai sutikimas neprivalomas).

2.3.3. Jeigu Jūsų duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu PRO COLORE yra gavusi skundų, susijusių su Jumis, ar jeigu PRO COLORE yra pastebėjusi Jūsų padarytus privatumo politikos ir / ar PRO COLORE svetainėje esančių taisyklių pažeidimus, taip pat jei siekiama pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, Jūsų Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiek laiko, kiek būtina minėtais atvejais.

2.4. Suėjus aukščiau minėtiems terminams, Jūsų Asmens duomenys sunaikinami.

2.5. PRO COLORE gali statistiniais tikslais naudoti nuasmenintus, su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie užsakytas paslaugas, lankymosi PRO COLORE svetainėse įpročius ir pan. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.6. PRO COLORE svetaine Jūs naudojatės ir parsisiunčiate duomenis savo rizika. PRO COLORE neatsako už dėl to galimai patirtą žalą, ypač jei tai žala, kuri gali būti padaryta Jūsų turimiems duomenų rinkiniams, technikai ir (arba) programinei įrangai.

  1. Informacijos gavimo būdai

3.1. PRO COLORE gali naudoti toliau nurodytą informaciją, kurią gauna Jums naudojantis PRO COLORE svetaine, šiais būdais:

3.1.1. Jūsų IP adresas: Jūsų IP adresas yra skaitmuo, kurį Jūsų interneto paslaugų teikėjas (IPT) automatiškai priskiria Jūsų naudojamam kompiuteriui. IP adresas yra identifikuojamas ir patalpinamas Jūsų serverio žurnale kartu su apsilankymo laiku ir puslapiu (-iais), kuriame (-iuose) lankėtės. IP adresų rinkimas yra įprasta praktika internete ir tai automatiškai daro daugelis tinklalapių.

IP adresus PRO COLORE naudoja tokiais tikslais, kaip PRO COLORE svetainės naudojimo lygio nustatymas, serverio problemų ir PRO COLORE svetainės administravimas. PRO COLORE juos taip pat gali naudoti ir atskleisti visais tikslais, kaip ir naudodami kitus asmens duomenis. PRO COLORE prašo įsidėmėti, kad IP adresus, serverio žurnalo įrašus ir susijusią informaciją PRO COLORE laiko Asmens duomenimis, jei taip nustato įstatymai ar kiti taikytini teisės aktai.

3.1.2. Jūsų naršyklės informacija: tam tikrą informaciją renka daugelis naršyklių, pavyzdžiui, prieigos prie perdavimo terpės valdymo (angl. media access control, MAC), Jūsų kompiuterio tipas („Windows“ ar „Macintosh“), ekrano skiriamoji geba, operacinė sistema, interneto naršyklė ir versija, slapukai (slapukų politika pateikiama žemiau), pikselių žymos (angl. pixel tags), žiniatinklio indikatoriai (angl. web beacon) ir kitos panašios technologijos.

Naršyklės informaciją, apdorotą „Google Analytics“ programa, PRO COLORE naudoja svetainės lankymo statistikai vertinti ir gerinti. Daugiau informacijos apie tai galima rasti: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

  1. Duomenų apsauga ir „Facebook“ naudojimas

4.1. PRO COLORE svetainėje naudojami socialinio tinklo www.facebook.com įskiepiai (angl. plugins). Šį tinklą valdo „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook“).

4.2. Kai naudodamiesi PRO COLORE svetaine išsikviečiate tinklalapio puslapius su tokiu įskiepiu, prisijungiate prie „Facebook“ serverių, Jūsų naršyklė gauna atitinkamą pranešimą, o tinklalapyje pasirodo įskiepis. Taip „Facebook“ serveriui perduodama informacija, kuriuose PRO COLORE svetainės puslapiuose Jūs apsilankėte. Jei tuo metu esate užsiregistravęs kaip „Facebook“ narys, „Facebook“ šią informaciją priskiria Jūsų asmeninei „Facebook“ naudotojo paskyrai. Naudojantis įskiepio funkcijomis (pvz., paspaudžiant mygtuką „Patinka“, pateikiant komentarą), šie duomenys taip pat priskiriami Jūsų „Facebook“ paskyrai. Jei Jūs nepageidaujate, kad „Facebook“ rinktų duomenis apie Jus per PRO COLORE tinklavietę, prieš apsilankydami PRO COLORE tinklavietėje, turite atsijungti iš „Facebook“.

4.3. „Facebook“ šiuo įskiepiu nedaro įtakos PRO COLORE renkamiems duomenims, todėl teikia Jums PRO COLORE žinių lygį atitinkančią informaciją. Daugiau informacijos apie „Facebook“ renkamus ir naudojamus duomenis, apie su tuo susijusias Jūsų teises, savo privatumo apsaugos galimybes galite rasti „Facebook“ privatumo pranešimuose.

  1. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

5.1. Jūsų Asmens duomenis turi teisę tvarkyti PRO COLORE duomenų tvarkytojai – serverio paslaugos teikėjas, svetainės administratorius bei pašto siuntas pristatančios bendrovės – tiek, kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti. PRO COLORE turi teisę perduoti Asmens duomenis valstybės institucijoms ir tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

  1. Jūsų teisės

6.1. Turite teisę prašyti, kad PRO COLORE leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

6.2. Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis pranešdami apie tai raštu adresu Vytauto g. 22, Vilkaviškis arba elektroniniu paštu info@procolor.lt, pateikdami asmens tapatybę liudijančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas. Atšaukimas neturės poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

6.3. Turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei asmens duomenų inspekcijai. 

6.4.  Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su aukščiau minėtomis Jūsų teisėmis ar PRO COLORE privatumo politika, prašome adresu info@procolor.lt atsiųsti elektroninį laišką, kurio temos nuorodoje turi būti įrašyta „Duomenų apsauga“.

  1. Slapukų politika

7.1. Slapukai (angl. cookies) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurias Jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo Jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia PRO COLORE svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visu svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai PRO COLORE svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni.

7.2. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnę informaciją galima rasti adresu allaboutcookies.org.  

7.3. Duomenys apie naudojamus slapukus:

Būtini (2)

Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
cookieconsent_status e-procolor.lt Slapukas talpinantis vartotojo slapukų sutikimo būseną 1 metai HTTP Cookie
GUID tradedoubler.com Slapukas išsaugantis vartotojo busenas atliekant užklausas puslapyje 1 metai HTTP Cookie

Statistika (3)

Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
_ga procolor.lt Slapukas registruojantis unikalų ID, kuris naudojamas statistiniems duomenims, kaip dažnai lankytojas apsilanko puslapyje, formuoti 2 metai HTTP Cookie
_gat procolor.lt Google Analytics naudojamas slapukas, skirtas padidinti siunčiamų užklausų greitį. Session HTTP Cookie
_gid procolor.lt Slapukas registruojantis unikalų ID, kuris naudojamas statistiniems duomenims, kaip dažnai lankytojas apsilanko puslapyje, formuoti. Session HTTP Cookie

Rinkodara (19)

Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių Tuo siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo pabaiga Tipas
ads/ga-audiences google.com Naudoja "Google AdWords", kad pakartotinai įtrauktų lankytojus, kurie greičiausiai virs klientais, atsižvelgiant į lankytojų elgesį svetainėse. Session Pixel Tracker
fr facebook.com Facebook naudojamas slapukas skirtas tiesioginės rinkodaros tikslams. 3 mėnesiai HTTP Cookie
GPS youtube.com Slapukas registruojanti unikalų mobiliųjų įrenginių identifikatorių, kad įjungtų stebėjimą pagal geografinę GPS vietą. Session HTTP Cookie
IDE doubleclick.net Google DoubleClick naudojamas slapukas skirtas atpažinti vartotoją ir rodyti tikslinės rinkodaros pasiūlymus kitose svetainėse. 2 metai HTTP Cookie
pagead/1p-user-list/# google.com Laukia Session Pixel Tracker
SYNC tradedoubler.com Laukia 1 metai HTTP Cookie
test_cookie doubleclick.net Slapukas skirtas patikrinti ar vartotojo naršyklė palaiko slapukų naudojimą. Session HTTP Cookie
tr facebook.com Facebook naudojamas slapukas skirtas tiesioginės rinkodaros tikslams. Session Pixel Tracker
TradeDoublerGUID tradedoubler.com Laukia 1 metai HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Slapukas, kuris skirtas įvertinti naudotojų pralaidumą puslapiuose su integruotais "YouTube" vaizdo įrašais. 179 dienos HTTP Cookie
YSC youtube.com Youtube slapukas registuojantis vartotojo peržiūrėtus video įrašus. Session HTTP Cookie
yt.innertube::nextId youtube.com Youtube slapukas, kuris išsaugo naudotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas. Persistent HTML Local Storage
yt.innertube::requests youtube.com Youtube slapukas, kuris išsaugo naudotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas. Persistent HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed youtube.com Youtube slapukas, kuris išsaugo naudotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas. Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices youtube.com Youtube slapukas, kuris išsaugo naudotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas. Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id youtube.com Youtube slapukas, kuris išsaugo naudotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas. Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period youtube.com Youtube slapukas, kuris išsaugo naudotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas. Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app youtube.com Youtube slapukas, kuris išsaugo naudotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas. Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name youtube.com Youtube slapukas, kuris išsaugo naudotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas. Session HTML Local Storage

 

7.4. PRO COLORE gali, nepažeisdama teisės aktų, sujungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi prekėmis.

7.5. PRO COLORE svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas. Trečiųjų šalių paslaugoms ar produktams, kuriuos galima pasiekti pasinaudojus nuorodomis iš PRO COLORE svetainės, taikomas atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas.

  1. Privatumo politikos keitimas

8.1. PRO COLORE turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką, apie tai pranešdama PRO COLORE svetainėje.

8.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami PRO COLORE svetainėje.